Aanvullende mededeling van het bestuur inzake agendapunt 11/12 van de ALV d.d. 27 aug 2017

Het stemmen op de ALV gebeurt momenteel volgens de statuten op de volgende manieren.
1. Elk aanwezig lid brengt zijn stem mondeling danwel schriftelijk uit namens zichzelf.
2. Elk aanwezig lid brengt de stem uit voor diegene die hem/haar gemachtigd heeft om namens hem/haar te stemmen.
Dat wil dus zegen dat elk lid aanwezig op de vergadering maximaal 2 stemmen uit kan brengen.

Het voorstel van dhr E. Hendrickx houd het navolgende in:
Hij wil het stemrecht dusdanig veranderen dat het mogelijk is te stemmen met gebruik van mandaat; in deze vorm kan een lid aanwezig op de vergadering de stem uitbrengen namens een groot aantal leden dat hem/haar gemachtigd heeft te stemmen namens hem/haar op elk uit te brengen voorstel dat op de desbetreffende vergadering behandeld wordt.

Het bestuur is van mening dat een lid dat zijn mening wil geven op een te behandelen onderwerp op de vergadering persoonlijk aanwezig dient te zijn; een eventuele discussie die zou kunnen ontstaan tijdens de behandeling van het onderwerp zou de mening van de mandaatverlener kunnen beïnvloeden, bij niet aanwezig zijn op dat moment is de mandaatgever dan afhankelijk van het handelen van de mandaatnemer. Ook zou het mogelijk zijn om “stemmen te ronselen” om je standpunt er “door heen te drukken”’ op de desbetreffende vergadering.

Het bestuur.

Tags: