Bij deze nodigt het bestuur van de WBDF de leden uit aanwezig te zijn op de te houden ALV d.d. 27 augustus 2017 om 10:00u in de Ganzerik te Breda. Van elk team dient minimaal 1 lid aanwezig te zijn (captain of vertegenwoordiger) om de wedstrijdmap in ontvangst te nemen; bij niet aanwezigheid wordt dit bestraft met 8 bufferpunten.

Datum vergadering : 27 augustus 2017
Tijd : 10:00u
Locatie : De Ganzerik, Breda

Agenda

1. Opening en vaststellen agenda
2. Vaststellen notulen vorige ALV
3. Financieel verslag seizoen 2016-2017
4. Verslag Kascommissie
5. Begroting seizoen 2017-2018
6. Commissies: Commissie van beroep, Kascommissie en Banencommissie
7. Aanstellen verkiezingscommissie
8. Gesloten WBDF
9. Wedstrijdzaken & eventueel aangepaste regels
10. Selectie zaken
11. Ingediende voorstellen leden(wijzigen statuten inzake stemrecht bij ALV)
12. Standpunt bestuur m.b.t. agendapunt 11
13. Stemronde inzake wijzigen statuten
14. Voorstellen kandidaat bestuursleden
15. Stemronde nieuwe bestuursleden
16. Rondvraag
17. Sluiting

Tags: