SEIZOEN 2019-2020

West Brabantse Dart Federatie

ALV 25-08-2019

Beste leden,

Op zondag 25 augustus aanstaande is weer onze jaarlijkse ALV. Deze wordt gehouden in sportcafé de Ganzerik, Ganzerik 1 te Breda.
Aanvang 10h00 en de zaal is al open om 09h30.

LET OP! Elk team dient minimaal door 1 persoon vertegenwoordigd te zijn op de ALV.
Het niet aanwezig zijn levert een straf op van 8 bufferpunten bij aanvang van het nieuwe seizoen.

Agenda

1. Opening en vaststellen agenda
2. Ingekomen stukken en mededelingen
3. Notulen ALV 26-08-2018/ ALV Reglementen 14-04-2019
4. Financieel jaarverslag penningmeester
5. Verslag kascommissie
6. Begroting seizoen 2019-2020
7. Verkiezing kascommissie/commissie van beroep/ tuchtcommissie
8. Aanstellen verkiezingscommissie
9. Verkiesbare bestuursfuncties
• Voorzitter; herkiesbaar Andy Gennesse
• Penningmeester; herkiesbaar Carla Kramer
• Algemeen bestuurslid; herkiesbaar Mark van de Muijsenberg
10. Voorstellen kandidaten functie secretaris
• Kandidaat; Jeannine Goossens
11. Stemronde
12. Gesloten WBDF
13. Selectiezaken
14. Rondvraag en Sluiting
15. Team enveloppen uitdelen